Ekstern-thumbnailbilde-3

Hur bra är du på att leda dig själv? Testa dig!

Nedanstående sju element, eller sju steg till självledarskap är hämtat från boken Självledarskap. Om konsten att hitta rätt i livet och på jobbet” av Nicolas Jacquemot.

1. Självkännedom. Min medvetenhet om hur jag tänker, känner, reagerar, mina värderingar, styrkor & svagheter, kompetenser, drömmar om framtiden och vad som format mig. Hur väl känner jag mig själv på djupet och hur insiktsfull är jag när det gäller mig själv?

2. Självkontroll. Det handlar om hur jag använder mig av min viljestyrka, självbehärskning och självdisciplin, för att inte falla till föga för frestelser med kortsiktiga belöningar, och i stället välja det som är långsiktigt bättre/i linje med mina mål. Hur väl hanterar jag detta dilemma?

3. Motivation. Med motivation väljer vi att fokusera på den inre motivationen, den som utgår från vilja och lust. Den inre motivationen kan kopplas till hur kompetent jag känner mig, hur tillhörig jag känner mig och hur mycket jag känner att jag kan påverka. Hur motiverad är jag, utifrån perspektiven känslan av kompetens, känslan av tillhörighet och känslan av självständighet/påverkan?

4. Fokus. I självledarskapet behöver man fokus för att kunna prioritera, påbörja och fullfölja sina åtaganden och arbetsuppgifter. Fokus krävs även för att kunna hantera distraktioner som skymmer sikten och gör att man skjuter upp saker. (se även självkontroll ovan). Hur väl fokuserar jag på att prioritera, starta och fullfölja mina uppgifter?

5. Stresshantering. Vid stress är det svårare att planera, fokusera och få struktur, vilket påverkar prestationerna. Att lära sig känna igen varningssignaler på stress och utveckla strategier för att hantera både inre och yttre stress är till stor hjälp för att leda sig själv. Hur väl hanterar jag inre och yttre stress i mitt arbete?

6. Uthållighet. Det behövs för att vi ska kunna leda oss själva genom livet men också för att klara motgångar. Att ha blicken fäst vid horisonten samtidigt som man lyckas hantera problem eller tomgång på väg mot målen är avgörande för självledarskapet. Hur uthållig är jag när det gäller att fokusera på horisonten, målet och resultatet?

7. Självbelöning. Att vara snäll mot sig själv, belöna sig själv när man lyckats med sina ansträngningar och vara uppmuntrande är en viktig del i självledarskapet. Den positiva kraften från oss själva både stärker och utvecklar oss. Hur bra är jag på att uppmuntra, belöna och ge mig själv positiv feedback?

Testa dig!

Denna självskattning är ett sätt att utforska sitt eget självledarskap och kan också användas som dialogverktyg i ditt team. Gör självskattningen som ett sätt att öka din medvetenhet om dina styrkor och utvecklingsområden. Läs de korta definitionerna och välj en siffra mellan 1 och 5 för varje element, utifrån hur du själv tycker att det fungerar just nu i ditt arbetsliv. 5 innebär en mycket hög förmåga och  1 en mycket låg.